ALT тагове

ALT Tags – АЛТ тагове – HTML тагове, които се използват за описване на графичните елементи в уеб страницата. Търсещите машини не могат да разпознават съдържанието на снимките или текста, който се съдържа в тях и за това въвеждането на алтернативен ALT текст, който ги описва им помага да разберат и категоризират даденото изображение. ALT текстовете помагат и на потребителите, които са деактивирали зареждането на изображения в техния браузър или потребители със зрителни проблеми (в този случай софтуер прочита текста) да разберат какво изображение да има на заредената страница.

internetreklama